Archive for January, 2013

ผจญภัยในไทยแลนด์ ( มั่งดีกว่า )

ผจญภัยในไทยแลนด์ ( มั่งดีกว่า )

| January 26, 2013 |

อันที่จริงแล้วผมเองก็ไม่ได้ต่อต้านการท่องเที่ยในประเทศไทยเลย  ถึงแม้จะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของเว็บนี้จะมีการท่องเที่ยวต่างชาติ  แต่การเริ่มต้นท่องเที่ยวเดี่ยวๆคนเดียว  แล้วไปหาเพื่อนเอาดาบหน้านั้น  แท้จริงแล้วเพิ่มเริ่มต้นจากเมืองไทยนี่แหละครับ  เมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อน

Continue Reading